All Categories

LIVERA

Sidebar
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolia – Spaghetti Tricolor Artisanal – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình làm sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52°c Mì pasta của Ý với mức độ hấp dẫn cao. Thành phần: – 12,5% hàm lượng protein – Bronze...

105,570
Đặt hàng tối thiểu : 360
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – Linguine Artisanal – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Pasta của Ý với chất lượng có mức độ hấp dẫn cao. Thành phần:  12,5% hàm lượng protein...

91,770
Đặt hàng tối thiểu : 304
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – Spagetti Artisanal – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Pasta của Ý với chất lượng có mức độ hấp dẫn cao. Thành phần:  12,5% hàm lượng protein...

91,770
Đặt hàng tối thiểu : 360
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – Spaghetti Artisanal – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Pasta của Ý với chất lượng có mức độ hấp dẫn cao. Thành phần:  12,5% hàm lượng protein...

105,570
Đặt hàng tối thiểu : 360
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – Spaghetti Mực Artisanal – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Pasta của Ý với chất lượng có mức độ hấp dẫn cao. Thành phần:  12,5% hàm lượng protein...

105,570
Đặt hàng tối thiểu : 360
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – Linguine Spinach Artisanal – Livera

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Mì pasta của Ý đạt chất lượng với mức độ cao hấp dẫn. Thành phần:  12,5% hàm lượng...

105,570
Đặt hàng tối thiểu : 720
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – Linguine Slemon Artisanal – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Mì pasta của Ý đạt chất lượng với mức độ cao hấp dẫn. Thành phần:  12,5% hàm lượng...

105,570
Đặt hàng tối thiểu : 720
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – Linguine Sred Pepper Artisanal – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Mì pasta của Ý đạt chất lượng với mức độ cao hấp dẫn. Thành phần:  12,5% hàm lượng...

105,570
Đặt hàng tối thiểu : 720
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – Orecchiette Artisanal – Livera

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Mì pasta của Ý đạt chất lượng với mức độ cao hấp dẫn. Thành phần:  12,5% hàm lượng...

91,770
Đặt hàng tối thiểu : 320
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – Penne Rigate Artisanal – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Mì pasta của Ý đạt chất lượng với mức độ cao hấp dẫn. Thành phần:  12,5% hàm lượng...

91,770
Đặt hàng tối thiểu : 319
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – Maccheroni Artisanal – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c. Mì pasta của Ý có chất lượng vớ mức độ hấp dẫn cao. Thành phần:  12,5% hàm lượng...

91,770
Đặt hàng tối thiểu : 320
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – Fusilli Artisanal – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c. Mì pasta của Ý có chất lượng vớ mức độ hấp dẫn cao. Thành phần:  12,5% hàm lượng...

91,770
Đặt hàng tối thiểu : 320
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – Spaillon Artisanal – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c. Mì pasta của Ý có chất lượng vớ mức độ hấp dẫn cao. Thành phần:  12,5% hàm lượng...

114,770
Đặt hàng tối thiểu : 320
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – Dowble Heart Bowtie Artisanal – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c. Mì pasta của Ý có chất lượng vớ mức độ hấp dẫn cao. Thành phần:  12,5% hàm lượng...

114,770
Đặt hàng tối thiểu : 320
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolia – Giant Shells Artisanal – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c. Mì pasta của Ý có chất lượng vớ mức độ hấp dẫn cao. Thành phần:  12,5% hàm lượng...

114,770
Đặt hàng tối thiểu : 320
Pasta 100% Italian Durum Lúa Mì Semolina – Giant Fusilli Artisanal – LIVERA

100% durum wheat artisan semolina pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Mì pasta của Ý chất lượng với mức độ hấp dẫn cao. Thành phần:  12,5% hàm lượng protein...

114,770
Đặt hàng tối thiểu : 320
Pasta 100% Italian Durum Lúa Mì Semolina – Giant Penne Artisanal – LIVERA

100% durum wheat artisan semolina pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Mì pasta của Ý chất lượng với mức độ hấp dẫn cao. Thành phần: Nước Sản phẩm mẫu có...

114,770
Đặt hàng tối thiểu : 320
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – 5 Vị Bowties Artisanal – LIVERA

100% durum wheat artisan semolina pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Mì pasta của Ý chất lượng với mức độ hấp dẫn cao. Thành phần:  12,5% hàm lượng protein...

114,770
Đặt hàng tối thiểu : 320
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – Taglierini Squid Ink Artisanal – LIVERA

100% durum wheat artisan semolina pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Mì pasta của Ý chất lượng với mức độ hấp dẫn cao. Thành phần:  12,5% hàm lượng protein...

114,770
Đặt hàng tối thiểu : 360
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – Vị Củ Dền – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình làm sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Mì pasta của Ý chất lượng với mức độ hấp dẫn. Thành phần:  12,5% hàm lượng protein...

114,770
Đặt hàng tối thiểu : 360
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – Nhiều Màu Sắc Gtaglierini Artisanal – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình làm sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Mì pasta của Ý chất lượng với mức độ hấp dẫn. Thành phần:  12,5% hàm lượng protein...

128,570
Đặt hàng tối thiểu : 657
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – 6 Vị Mini Bowties Artisanal – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình làm sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Mì pasta của Ý chất lượng với mức độ hấp dẫn. Thành phần:  12,5% hàm lượng protein...

105,570
Đặt hàng tối thiểu : 317
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – 6 Vị Penne – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình làm sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Mì pasta của Ý chất lượng với mức độ hấp dẫn. Thành phần:  12,5% hàm lượng protein...

105,570
Đặt hàng tối thiểu : 320
Pasta 100% Durum Lúa Mì Semolina – 6 Vị Papillpon – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình làm sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Mì pasta của Ý chất lượng với mức độ hấp dẫn. Thành phần:  12,5% hàm lượng protein...

114,770
Đặt hàng tối thiểu : 320
Pasta 100% Durum Lúa Mạch 5 Vị – LIVERA

100% durum wheat semolina artisanal pasta được làm theo phương pháp sản xuất phong cách cũ của quá trình làm sấy dài (48-55 giờ) ở nhiệt độ thấp tối đa 52 ° c Mì pasta của Ý chất lượng với sự hấp dẫn tuyệt vời. Thành phần:  12,5% hàm lượng...

105,570
Đặt hàng tối thiểu : 320

Danh mục

Thương hiệu nổi bật