All Categories

luca-s

Sidebar
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Spring Flowers ” – Luca-S

Colors: 46 Size: 33x20 cm Threads: Anchor Fabric: Belana (100) 20 ct. Cross Stitch kit Luca-S

587,190
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập Great tit – Luca-S

Colors: 21 Size: 11,5x8 cm Threads: Anchor Fabric: Belana (100) 20 ct. Cross Stitch kit Luca-S

192,510
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Red Currants ” – Luca-S

Size: 49,5x22,5 cm Colors: 38 Threads: Anchor Fabric: Zweigart 18ct. AIDA © Elena Bazanova Cross Stitch kit Luca-S

698,970
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Leopardus pardalis ” – Luca-S

Colors: 30 Size: 20*29.5 cm (7.9 IN x 11.6 IN) Threads: Luca-S Fabric: Aida (100) 16 ct. "Zweigart" Cross Stitch Kit Luca-S

463,680
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập Two Wolves – Luca-S

Colors: 26 Anchor Size: 27x20.5 cm Zweigart Aida: 16 © Luca-S Cross Stitch kit Luca-S

501,630
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Village landscape “- Luca-S

Colors: 50 Size: 46*35 cm (18 IN x 13.75 IN) Threads: Luca-S 100% Cotton Fabric: Aida (100) 16 ct. "Zweigart" Cross Stitch Kit Luca-S

870,090
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” The Peonies ” – Luca-S

Colors: 40 Size: 22.5x28.5cm Threads: Anchor Fabric: Belana (100) 20 ct. Cross Stitch kit Luca-S

657,570
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Needlework Fairy “- Luca-S

Anchor Col.: 38 Size: 29x19.5 cm Zweigart Aida: 16 (54) © Ecaterina Babok Cross Stitch kit Luca-S

540,960
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Beautiful Country House ” – Luca-S

Cross Stitch Kit Luca-S

578,910
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập Spices and Herbs – Luca-S

Colors: 19 Size: 21.5x30.5 cm Threads: Anchor Fabric: Zweigart Aida 16ct. (53) Cross Stitch kit Luca-S

403,650
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Paris in Flowers ” – Luca-S

Colors: 54 Size: 47x34 cm / 18.50x13.33 in Threads: Anchor Fabric: Zweigart Aida 18 ct. (100) Zweigart Cross Stitch Kit Luca-S

1,417,260
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” I Want to Play ” – Luca-S

Cross Stitch Kit Luca-S

430,560
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Ocelot “- Luca-S

Cross Stitch Kit Luca-S

434,010
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ tranh thêu chữ thập ” The Sakura “- Luca-S

Anchor Colors: 32 Size: 18x25.5 cm Zweigart Aida: 16 (100) © Ecaterina Babok Cross Stitch kit Luca-S

476,100
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Along the River ” – Luca-S

Colors: 50 Size: 28x34 cm Threads: Anchor Fabric: Zweigart 18ct. AIDA Cross Stitch kit Luca-S

887,340
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Outdoor Veranda ” – Luca-S

Colors: 48 Size: 36.5*26 cm (14.3 IN x 10.2 IN) Threads: Luca-S 100% Cotton Fabric: Aida (100) 16 ct. "Zweigart" Cross Stitch Kit Luca-S

609,270
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Meadow with poppies “- Luca-S

Colors: 48 Size: 38.5*32 cm (15.19 x 12.50 IN) Threads: Luca-S 100% Cotton Fabric: Aida (100) 16 ct. "Zweigart" Cross Stitch Kit Luca-S

826,620
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Lemons ” – Luca-S

Colors: 38 Size: 20x29 cm Threads: Anchor Fabric: Zweigart 16ct. AIDA (100) © Ecaterina Babok Cross Stitch kit Luca-S

525,780
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Couple on train station ” – Luca-S

Colors: 48 Size: 22x31 cm / 8.6x12.1 in Threads: Anchor Fabric: Zweigart Aida 18 ct. (100) Zweigart Cross Stitch Kit Luca-S

661,020
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Roses on a Stool ” – Luca-S

Colors: 40 Size: 30x30 cm Threads: Anchor Fabric: Zweigart 18ct. AIDA (100) © Gail Elizabeth McCormack Cross Stitch kit Luca-S

778,320
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thâp ” Bird House & Roses ” – Luca-S

Colors: 47 Size: 21.5x27 cm Threads: Anchor Fabric: Aida 18 ct. (100) Cross Stitch kit Luca-S

546,480
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Tulips ” – Luca-S

Size: 33,5x26 cm Colors: 40 Threads: Anchor Fabric: Zweigart 18ct. AIDA © Elena Bazanova Cross Stitch kit Luca-S

661,020
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Still Life with Blueberries “- Luca-S

Colors: 57 Size: 41x38 cm Threads: Anchor Fabric: Zweigart 18ct. AIDA Cross Stitch Kit Luca-S

1,294,440
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập Poppies and Butterflies – Luca-S

Colors: 41 Size: 22.5*31 cm (8.8 IN x 12.2 IN) Threads: Luca-S 100% Cotton Fabric: Aida (100) 16 ct. "Zweigart" Cross Stitch Kit Luca-S

589,260
Đặt hàng tối thiểu : 50
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Blooming garden ” – Luca-S

Colors: 51 Size: 43x28 cm Threads: Anchor Fabric: Zweigart Aida 18 ct. (100) © Peter Motz Cross Stitch kit Luca-S

919,080
Đặt hàng tối thiểu : 50

Danh mục

Thương hiệu nổi bật